Algemene verkoopsvoorwaarden

  • Al onze facturen zijn betaalbaar op de gestelde vervaldag. Achterstand in de betaling verplicht de klant automatisch zonder voorafgaande ingebrekestelling tot betaling van een contractuele interest van 12% ‘s jaars op de verschuldigde bedragen.
  • Indien de betaling van de factuur op de vervaldag achterwege blijft, zal het totale factuurbedrag of het schuldsaldo benevens de voormelde interest worden vermeerderd met 15% of minimum 50 EUR als overeengekomen vaste vergoeding voor niet-betaling van de factuur op de gestelde vervaldag.
  • Indien een factuur nie top de vervaldag betaald is, verliezen alle andere niet vervallen facturen het genot van de toegestane termijn en worden ze zonder ingebrekestelling onmiddelijk eisbaar zelfs als er een niet vervallen wissel voor is opgemaakt.
  • Klachten in verband met facturen moeten schriftelijk worden geformuleerd, op straffe van nietigheid, binnen acht dagen volgend op de verzending van de factuur.
  • Alleen de rechtbanken van Verviers zijn bevoegd om kennis te nemen van enig geschil dat tussen de klant en ons mocht rijzen, ongeacht de plaats van afsluiting of uitvoering van het contract.